Apor-kódex

A kutatócsoport célja:

A csoport célja az első magyar zsoltároskönyvet tartalmazó Apor-kódexnek a korszerű, filológiai jegyzetanyaggal megtámogatott átírása, ellenőrzése, bevezetés készítése és kiadása volt. A munka 2010 és 2014 között zajlott Korompay Klára vezetésével.

Története, szervezeti kerete:

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban őrzött Apor-kódex már a 2. világháború idejében is komoly állagmegóvó restaurálásra szorult volna, az erre tett kísérletek azonban mind akkor, mind később folyamatosan meghiúsultak. 2009-ben az Országos Széchényi Könyvtár „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig című kiállítására a múzeum csereegyezmény keretében adta kölcsön a nyelvemléket, melynek értelmében az OSZK munkatársai a restaurálást is elvégezték. Mivel a kódexnek még az RMKód. sorozatban nem volt kiadása, kínálkozott a lehetőség, hogy a végre megvalósuló átlagmegóvás mellett a szöveg kiadása is megtörténjen. Így alakult meg a tanszéken Korompay Klára vezetésével az az egyetemi hallgatókból és oktatókból álló csoport, amely a munkának 2010-ben látott neki a K-81537 OTKA-pályázat keretében.

A kutatás jelentősége:

A kódex nemcsak az első fennmaradt zsoltárfordítás, hanem szorosan összefügg másik két kézirattal, a Bécsi és Müncheni kódexszel, a három alkotja az ún. Huszita bibliát, az első fennmaradt bibliafordítás-részletet. A másik két kódex szövege már évtizedek óta hozzáférhető volt korszerű kiadásban, és az Apor-kódex megjelenése nyomán már azonos minőségű szövegek tanulmányozhatók a továbbiakban. A kódexnek izgalmas és hányattatott története volt (pl. valaki az elejéből 42 oldalt egy mozdulattal kitépett), sok kutatási kérdéssel, melyek közül néhányhoz  sikerült közelebb jutni a kiadás készítése közben. A kötet egyik újdonsága, hogy (az RMKód. 32. köteteként megjelent Érsekújvári kódexhez hasonlóan) DVD-melléklettel rendelkezik, mely a kódex jó minőségű színes, digitális másolatát tartalmazza, így sokkal élményszerűbbé és pontosabbá teheti a kutatást vagy akár oktatást.

A munka folyamatai:

2010–2012: átírás és ellenőrzés első fázisa
2012–2014: átírás ellenőrzése, véglegesítése, filológiai jegyzetanyag készítése
2013–2014: bevezető tanulmány megírása 

A csoport tagjai:

A kiadás megvalósulásának különböző szakaszaiban összesen 14 fő vett részt (6 egyetemi hallgató, 2 doktorandusz, 6 oktató és kutató).

Az átírás készítésén és véglegesítésén dolgoztak:

Csernák-Szuhánszky Debóra, Klein Laura, Kocsis Réka, Kocsis Zsuzsanna, Mohay Zsuzsanna, Páji Gréta, Takács Emma, Tiba Dorottya (magyar szakos BA és MA hallgatók, doktoranduszok). Haader Lea, Korompay Klára, Zelliger Erzsébet (ny.. egyetemi docensek), Szentgyörgyi Rudolf (egyetemi adjunktus).

A bevezető tanulmányt írták:

Csernák-Szuhánszky Debóra, Haader Lea, Kocsis Réka, Korompay Klára, Mohay Zsuzsanna, Szentgyörgyi Rudolf, Zelliger Erzsébet (ELTE BTK), és Madas Edit, Tóth Zsuzsanna (OSzK). 

Információk:

A munka 2014–2015-ben lezárult.

A megjelent kötet adatai:

Haader Lea – Kocsis Réka – Korompay Klára – Szentgyörgyi Rudolf (közzétevők): Apor-kódex. 15. század első fele / 15. század vége és 1520 előtt. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Székely Nemzeti Múzeum – Országos Széchényi Könyvtár – Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. Budapest, 2014.

A bemutatóról készült összeállítás megtekintése:

Híradás

Kerekasztal

Galéria

 

Publikációk:

Haader Lea: Hibázások és hátterük: Apor-kódex. In: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs (szerk.), A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged. 2015. 65–79.

Korompay Klára: Forráskiadás jelen időben: az Apor-kódex munkálatai. In: Korompay Klára, Stemler Ágnes, Terbe Erika, C Vladár Zsuzsa (szerk.), Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet II. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 2014. 57–64.

P. Kocsis Réka: Mikor íródtak az Apor-kódex marginális bejegyzései? In: P. Kocsis Réka, Szentgyörgyi Rudolf (szerk.), Anyanyelvünk évszázadai 1. Az ELTE Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye által szervezett 2014. június 20-i nyelvtörténeti konferencia előadásaiból készült tanulmánykötet. ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék, Budapest. 2015. 21̇–27.

P. Kocsis Réka: Modern kiadásban olvasható az Apor-kódex. Anyanyelv-pedagógia 2015/2: http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=579.

P. Kocsis Réka: Az Apor-kódex és Székely István „Zsoltárkönyv”-ének zsoltárcímei. In: Kocsis Zsuzsanna, Németh Luca Anna, Takács Edit (szerk.), Találkozások Félúton. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának 10. Félúton konferenciáján elhangzott előadások tanulmánykötete. ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest. 2016. 105–122.

Szentgyörgyi Rudolf: Az Apor-kódex liturgikus himnuszai. In: Kalcsó Gyula (szerk.), Tanulmányok a magyar nyelvről: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XLII. Sectio Linguistica Hungarica. Eszterházy Károly Főiskola, Eger. 2015. 183–189.

Az Apor-kódex könyvbemutatója. OSZK, 2015. október 20. A kerekasztal résztvevői: Haader Lea, Korompay Klára, Szentgyörgyi Rudolf, Tóth Zsuzsanna. Moderátor: Madas Edit.